Dopravná značka V5a

V 5a - Priečna súvislá čiara

Zákon

Značky Priečna súvislá čiara, Priečna súvislá čiara so symbolom „Daj prednosť vjazde!" a Priečna súvislá čiara s nápisom „STOP“ vyznačujú hranicu križovatky; to neplatí, ak sa tieto značky používajú ako pomocné čiary na zastavenie vozidla v priestore križovatky. Značka vyznačuje miesto, kde je vodič povinný zastaviť vozidlo na príkaz značky P 2.

Výklad inštruktora

Mária Kočišová

Takto môže byť označená hranica križovatky.


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne