Preventívne opatrenia smerujúce k zvýšeniu ochrany zdravia na cestách.

 

Základné pojmy

•  Cestná premávka – je užívanie pozemných komunikácií účastníkmi cestnej premávky
•  Účastník cestnej premávky – je osoba, ktorá sa zúčastňuje na cestnej premávke, najmä vodič,       spolujazdec, chodec
•  Vodič – je osoba, ktorá vedie motorové alebo nemotorové vozidlo
•  Vozovka – je časť cesty určená predovšetkým na premávku motorových vozidiel
•  Krajnica – je časť cesty od okraja vozovky po okraj cesty

Povinnosti účastníka cestnej premávky
Účastník cestnej premávky je povinný dodržiavať pravidlá cestnej premávky ustanovené v zákone a vo všeobecne záväznom právnom predpise vydanom na jeho vykonanie. Účastník cestnej premávky je ďalej povinný správať sa disciplinovane a ohľaduplne, aby neohrozil bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, pritom je povinný prispôsobiť svoje správanie najmä stavebnému a dopravno-technickému stavu cesty, situácii v cestnej premávke a svojim schopnostiam, dbať na dopravné značky a dopravné zariadenia, poslúchnuť pokyn, výzvu, príkaz alebo požiadavku policajta súvisiace s výkonom jeho oprávnení v cestnej premávke.

Smer a spôsob jazdy
•  Na ceste sa jazdí vpravo, a ak tomu nebránia osobitné okolnosti, pri pravom okraji vozovky.
•  Na krajnicu smie vodič motorového vozidla vojsť len pri zastavení a státí alebo, ak je to potrebné, pri obchádzaní a vyhýbaní.
•  Vodič mopeda smie jazdiť po pravej krajnici, len ak sa tým neohrozujú ani neobmedzujú chodci alebo cyklisti.
•  Znamenie o zmene smeru jazdy vodič je povinný dávať okrem prípadov uvedených v zákone vždy aj pri zmene smeru jazdy, vybočovaní z neho alebo ak to vyžaduje bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky

 

Od 1. februára 2009 začalo na slovenských cestách platiť celoročné svietenie, zákaz telefonovania počas jazdy a prísnejšie sankcie za alkohol za volantom. Nový zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke,parlament schválil koncom roku 2008. V porovnaní s predchádzajúcim návrhom, ktorý vetoval prezident SR Ivan Gašparovič a poslanci ho na jeseň 2008 nepodporili, už neobsahuje napríklad zákaz pre chodcov na vozovke alebo prechádzajúcich cez cestu používať mobilný telefón, elektronické zariadenia na počúvanie hudby alebo iné technické prostriedky znižujúce ich pozornosť. Chýbajú aj ustanovenia týkajúce sa vykonávania skúšok odbornej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla. Cieľom zmien je zvýšenie bezpečnosti na cestách a disciplinovanosti vodičov a tým znížiť dopravnú nehodovosť a počty obetí dopravných nehôd.

Súčasne s novým zákonom o cestnej premávke je účinný aj nový vykonávací predpis - vyhláška MV SR č. 9/2009.

 

Vo všeobecnosti medzi najčastejšie príčiny vzniku dopravnej nehody zavinenej vodičom motorového vozidla patrí:

  1. nesprávny spôsob jazdy  
  2. porušenie základných povinností          
  3. neprimeraná rýchlosť jazdy                   
  4. nedanie prednosti v jazde 
  5. nesprávne predchádzanie                                
  6. technická závada                                

 

Podľa druhu nehody, najviac dopravných nehôd zavinených vodičmi motorových vozidiel vzniklo v dôsledku:

  1.  zrážky s iným jazdiacim vozidlom - 30.226 dopravných nehôd,
  1. zrážky so zaparkovaným vozidlom - 9.457 dopravných nehôd,
  1. zrážky s pevnou prekážkou - 9.533 dopravných nehôd.

  

Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Anotácia:

Dňa 16. 1. 2009 vyšiel v čiastke 4 Zbierky zákonov pod číslom 8/2009 zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Účelom zákona je predovšetkým vytvoriť podmienky pre zaistenie bezpečnej a plynulej cestnej premávky v Slovenskej republike.

Prijatie tohto zákona o cestnej premávke je predpokladom splnenia tých najprísnejších kritérií zvyšovania bezpečnosti na cestách Slovenskej republiky. Niektoré zo zavedených zmien:

V  zákone sa  znižuje rýchlosť jazdy vozidiel v obci zo 60 km/h na 50 km/h. V súvislosti s plynulosťou premávky na diaľnici sa naopak ustanovuje najnižšia dovolená rýchlosť na diaľnici na 80 km/h s výnimkou prejazdu diaľnice cez obec, kde sa ustanovuje rýchlosť najmenej 65 km/h. Tiež sa novo ustanovuje zákaz predchádzania, ak sa predchádzaním obmedzí premávka rýchlejšie idúcich vozidiel. Maximálna rýchlosť jazdy na diaľnici pre osobné vozidlá sa ustanovuje na 130 km/h.

Zavádza sa povinnosť používať pri jazde na bicykli mimo obce ochrannú prilbu, pre osoby mladšie ako 15 rokov aj v obci. Upravuje sa aj používanie reflexného bezpečnostného odevu alebo iných reflexných prvkov chodcami a cyklistami za zníženej viditeľnosti, a to ako prevencia vážnych nehôd.

Tiež sa ustanovuje povinnosť používať na vozidlách pneumatiky so zimným dezénom, ak sa na vozovke nachádza súvislá vrstva snehu, ľadu alebo námrazy a u vybraných nákladných vozidiel aj v období od 15. novembra do 31. marca, pretože ich použitie za takýchto podmienok podstatne znižuje riziko dopravných nehôd.

Novo sa ustanovuje zákaz používania zariadení, ktoré umožňujú odhaliť technické prostriedky na meranie rýchlosti jazdy vozidiel.

Nanovo sa upravuje okruh dôvodov na zadržanie vodičského preukaz tak, aby vodičský preukaz mohol policajt zadržať vždy, ak možno za také porušenie pravidiel cestnej premávky uložiť zákaz činnosti. Novo sa ustanovuje oprávnenie na zadržanie vodičského preukazu, ak páchateľ priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky je vodičom motorového vozidla a nemá na mieste prostriedky na zaplatenie pokuty s tým, že sa umožní ďalšia jazda na 15 dní. Po zaplatení uloženej pokuty sa vodičský preukaz bezodkladne vráti.

Zužuje sa okruh dopravných nehôd, ktoré sú povinné objasňovať orgány Policajného zboru.

Zákon  určuje podmienky udelenia vodičského oprávnenia a vydania vodičského preukazu.

Vodičský preukaz Slovenskej republiky sa bude vydávať s neobmedzenou dobou platnosti.

Rozširuje sa okruh dôvodov, kedy možno rozhodnúť o preskúmaní zdravotnej spôsobilosti alebo psychickej spôsobilosti a preskúšaní odbornej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla. Preskúmanie zdravotnej spôsobilosti alebo psychickej spôsobilosti môže príslušný orgán nariadiť aj v prípade, ak je dôvodné podozrenie, že držiteľ vodičského oprávnenia nie je dostatočne spôsobilý na vedenie motorového vozidla, najmä ak požíva alkoholické nápoje alebo je drogovo závislý.

Zavádza sa vytvorenie možnosti pre držiteľa vozidla alebo vlastníka vozidla požiadať o vykonanie prevodu držby vozidla na inú osobu prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel.

Zavádza sa tiež možnosť vydania duplikátu tabuľky s pôvodným evidenčným číslom v prípade straty, krádeže alebo poškodenia pôvodnej tabuľky. Doplňuje sa možnosť vyradenia neexistujúceho starého vozidla na základe hodnoverného preukázania zničenia starého vozidla.

Zákon mení a dopĺňa okrem iných aj zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, v ktorom sa sprísňuje postih za spáchanie najzávažnejších priestupkov proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, najmä za jazdu pod vplyvom alkoholu, resp. spôsobenie dopravnej nehody.

Novela zákona o podmienkach prevádzky motorových vozidiel na pozemných komunikáciách obsahuje aj niekoľko zmien súvisiacich najmä so schvaľovaním vozidiel. 

 

 

http://www.epi.sk/Main/Default.aspx?Template=~/Main/TArticles.ascx&phContent=~/EDL/ShowArticle.ascx&ArticleId=25171

http://www.vodicak.sk/

http://www.becep.sk/uploads/Zakladna_analyza_dopravnych_nehod_na_uzemi_SR_v_roku_2004_v_porovnani_s_rokom_2003.rtf

autor: Ing. Marián Hudák, zdravotnícky záchranár, inštruktor autoškoly