Cestnou premávkou sa rozumie užívanie diaľnic, ciest, miestnych komunikácií a účelových komunikácií (ďalej len "cesta") vodičmi vozidiel a chodcami.

Účastníkom cestnej premávky je osoba, ktorá sa priamo zúčastňuje cestnej premávky.

Vodičom je osoba, ktorá vedie vozidlo.

Chodcom je účastník cestnej premávky pohybujúci sa pešo; chodcom je aj osoba, ktorá napríklad tlačí alebo ťahá sánky, detský kočík, vozík pre osoby so zdravotným postihnutím alebo ručný vozík s celkovou šírkou nepresahujúcou 600 mm, osoba, ktorá sa pohybuje na lyžiach, korčuliach, skejtborde alebo obdobnom športovom vybavení, pomocou mechanického alebo elektrického vozíka pre osoby so zdravotným postihnutím, a osoba, ktorá tlačí bicykel alebo motocykel, alebo vedie zviera.

Držiteľom vozidla je osoba zapísaná v osvedčení o evidencii časť I a časť II ako držiteľ osvedčenia.

Orgánom Policajného zboru je útvar Policajného zboru zriadený podľa osobitného predpisu.

Motorovým vozidlom je nekoľajové vozidlo poháňané vlastným motorom s výnimkou prípadu podľa písmena f) a trolejbus.

Nemotorovým vozidlom je prípojné vozidlo, vozidlo pohybujúce sa pomocou ľudskej sily alebo zvieracej sily s výnimkou prípadov podľa písmena f) a bicykel vybavený pomocným motorom so zdvihovým objemom valcov nepresahujúcim 50 cm3 s konštrukčnou rýchlosťou neprevyšujúcou 25 km/h alebo bicykel vybavený pomocným elektrickým motorom s trvalým menovitým výkonom do 0,25 kW, ktorého výkon sa progresívne znižuje a nakoniec sa preruší, keď vozidlo dosiahne rýchlosť 25 km/h alebo keď vodič prestane šliapať do pedálov.

Vozidlom je motorové vozidlo, nemotorové vozidlo a električka.

Autobusom je motorové vozidlo na dopravu osôb, ktoré má okrem miesta pre vodiča viac ako osem miest na sedenie.

Jazdnou súpravou je súprava zložená z jedného alebo z viacerých motorových vozidiel a z jedného alebo viacerých prípojných vozidiel.

Zvláštnym motorovým vozidlom je motorové vozidlo vyrobené na iné účely než na prevádzku na cestách, ktoré po splnení ustanovených podmienok možno prevádzkovať v cestnej premávke; ide najmä o poľnohospodárske traktory a lesné traktory, samohybné pracovné, poľnohospodárske, lesné alebo stavebné stroje.

Vozovkou je spevnená časť cesty určená predovšetkým na premávku motorových vozidiel.

Krajnicou je časť cesty od kraja vozovky po kraj cesty.

Chodníkom je komunikácia alebo časť cesty určená pre chodcov, ktorá je spravidla oddelená od vozovky výškovo alebo iným spôsobom

Električkovým koľajovým pásom je časť cesty určená predovšetkým na premávku električky.

Križovatkou je miesto, v ktorom sa cesty pretínajú alebo spájajú.

Križovatkou s riadenou premávkou je križovatka, na ktorej je premávka riadená dopravnými zariadeniami alebo príslušníkom Policajného zboru (ďalej len "policajt"), prípadne inou oprávnenou osobou.

Hranicou križovatky je miesto vyznačené vodorovnou dopravnou značkou "Priečna súvislá čiara", "Priečna súvislá čiara so symbolom Daj prednosť v jazde!" alebo "Priečna súvislá čiara s nápisom STOP"; kde takáto vodorovná dopravná značka nie je, hranicu križovatky tvorí kolmica na os vozovky v mieste, kde sa pre križovatku začína zakrivenie vozovky.

Dať prednosť v jazde znamená povinnosť účastníka cestnej premávky počínať si tak, aby ten, kto má prednosť v jazde, nemusel náhle zmeniť smer alebo rýchlosť jazdy.

Neobmedzením povinnosť účastníka cestnej premávky znamená počínať si tak, aby inému účastníkovi cestnej premávky neprekážal.

Neohrozením povinnosť účastníka cestnej premávky znamená počínať si tak, aby inému účastníkovi cestnej premávky nevzniklo nijaké nebezpečenstvo.

Zastavením je uvedenie vozidla do pokoja na čas nevyhnutne potrebný na urýchlené nastúpenie alebo na vystúpenie prepravovaných osôb alebo na urýchlené naloženie alebo na zloženie nákladu.

Státím je uvedenie vozidla do pokoja na dlhšie, ako je čas dovolený na zastavenie.

Zastavením vozidla je prerušenie jazdy z dôvodu nezávislého od vôle vodiča.

Prekážkou cestnej premávky je všetko, čo môže ohroziť alebo obmedziť jazdu vozidiel a pohyb chodcov.

Zníženou viditeľnosťou je viditeľnosť, pri ktorej sa účastníci cestnej premávky dostatočne zreteľne navzájom nevidia, ani keď nevidia predmety na ceste, najmä od súmraku do svitania, za hmly, sneženia, dažďa a v tuneli.

Kategórie